Kalendář všech akcí

Kalendář akcí najdete na samostatné stránce.

Albrechtice

Malá vesnička, část města Sušice. Kostel Panny Marie a sv. Petra a Pavla i dvůr (níže položená kolonizační ves později) byly zbudovány v 2. polovině 12. století za krále Vladislava II., který ho spolu z újezdem o pár let později daroval bavorskému klášteru ve Windbergu. Tomu pak patřil až do roku 1803. Kostel byl raně goticky upraven v době kolem roku 1235, barokně pak roku 1779. Restaurován v roce 1909. Fresky z 15. století byly restaurovány Františkem Kotrbou.

Původní stavba z lámaného kamene je omítnutá, má podélnou loď o rozměrech 11,5×8,5 m, čtvercový chór a hranolovou věž. V 15. století byla přistavěna sakristie a chór nově sklenut. V roce 1778 byla na místě staré postavena nová empora, na oblých kamenných sloupech a v roce 1779 byl vytvořen nový západní vchod a přistavěna severní kaple Panny Marie. Loď je krytá mansardovou střechou. Z kaple Panny Marie se otvírá do lodě ranně gotický portál o rozměrech 2,4×1 m. Křížová klenba je v sakristii a presbytáři. Z detailů je významné románské okno v presbytáři a lomený ústupkový portál s raně gotickou profilací v severní části lodi z doby kolem roku 1240. V presbytáři pak nástěnné malby z 15. století. Na konci roku 1178 sem putuje salzburský arcibiskup Albert (Vojtěch), aby tu 5. ledna 1179 vysvětil kostel Nejsvětější Trojice, Panny Marie a sv. Petra. Přítomni byli i opat Gebhard z bavorského kláštera Windberg, klášterní bratr Albert a jeho bratří Michael, Svojše, Petr a Jan se svými syny (snad pozdější zakladatelé Petrovic, Svojšic či Janovic), zřejmě českého původu, a jiní Češi a Němci. O této události se zachoval zápis v knihách windberského kláštera. Ve 12. století soustředil v sousedním bavorském Podunají, především v sousedství Šumavy, největší majetek a moc rod, který se v prvních desítiletích 12. stol, psal podle svého staršího sídla z Windbergu, později z Bogenu, to když Windberg věnoval premonstrátům a své hlavní sídlo přenesl blíž k Dunaji. Není divu, že tomuto útvaru, který měl značnou váhu i na politickém kolbišti a ležel v těsném sousedství Čech, věnovali Přemyslovci pozornost. S hrabaty z Bogenu byli patrně již dříve i v příbuzenských stycích a politický vývoj 12. století je sblížil ještě víc, zvláště za Vladislava II., který byl švagrem Friedricha z Bogenu. Olomoucký biskup Zdík, vynikající představitel reformního hnutí a příznivec premonstrátského řádu, prý byl vlastním iniciátorem založení windberského kláštera a roku 1142 světil ve Windbergu dva oltáře. Byl proto windberskými mnichy s úctou vzpomínán. Důležitější však bylo tehdy jeho politické poslání, a to vyjednat s Friedrichem z Bogenu pomoc Vladislavovi v bojích o udržení vlády. Roku 1167 tam Vladislav vypravil opět olomouckého biskupa, tentokrát Jana, ke svěcení chrámu a dalších oltářů. Snad právě při některé z těchto příležitostí věnoval český král tomuto klášteru nově kolonizovanou půdu při samém okraji Prácheňska pod pomezním hvozdem – Albrechtice s menším újezdem.

Zajímavé je, že klášterní tradiční kniha jmenuje Alberta stále salzburským arcibiskupem, ač již tehdy arcibiskupem nebyl. Této vysoké hodnosti se mu dostalo hlavně proto, že byl synem českého krále Vladislava II. Ale v době papežského schizmatu se Albert postavil na stranu papeže Alexandra, který pokračoval v reformním hnutí a v úsilí o vymanění církve ze závislosti na světské moci. Střetl se ovšem s císařem Fridrichem I. Barbarossou, jehož obratné politice se nakonec podařilo Alberta odstranit. Nepomohlo ani úsilí jeho otce a nakonec sám papež Alexandr ho z politických důvodů přiměl roku 1177 k rezignaci. Ovšem nižší kněžstvo a řeholníci mu prý zachovali věrnost. Proto onen zápis slavnosti se zachoval ve windberských pamětech bez jakékoliv poznámky a zřejmě proto i arcibiskupova účast při svěcení malého horského kostelíka.

Ve vsi jsou památkově chráněny chalupy č. p. 3 a 40.

Louky a pastviny s liniovými porosty dřevin asi 1 km severovýchodně od obce Albrechtice tvoří NPP Pastviště u Fínů (vyhlášena v roce 1985, výměra 4,19 ha), botanicky nejcennější lokalitu v okrese. Roste zde pestrá mozaika rostlinných společenstev s řadou chráněných druhů cévnatých rostlin. Cenné jsou zejména vzácné druhy z čeledi vstavačovitých – např. švihlík krutiklas, kruštík bahenní, vstavač osmahlý, vstavač kukačka a pětiprstka žežulník. Významný je také výskyt kriticky ohroženého hořečku českého.

Možnosti ubytování

Informace

« Zpět

Hvězdicové putování po Via Nově

[21. 7. 2013]

Bavorský tým Via Nova Vás zve v neděli 21. července 2013 za labyrintem setkání

Celá zpráva…

Odpočinek pro poutníky

[11. 7. 2013]

Na kameni z bavorské žuly k posezení (i poležení)…

Celá zpráva…

Archiv aktualit

Archiv toho, co se dělo, najdete na samostatné stránce.

Partnerský projekt
Pilgerweg VIA NOVA

Copyright © 2010 RRA Šumava a Karel Viták (www.dva.cz). Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike Informace z těchto stránek podléhají licenci Creative Commons BY-NC-SA.