Kalendář všech akcí

Kalendář akcí najdete na samostatné stránce.

Jezuité a Svatá Hora

Svatá Hora u PříbramiSlova „pobělohorská rekatolizace“ a „jezuité“ slouží v českém historickém povědomí jako odpudivý strašák – přitom jen málokdo si uvědomuje, že je založen na ahistoricky černobílém stereotypu. Jistě, třicetiletá válka zasáhla české země silou nanejvýš ničivou, panovník triumfoval nad stavy, významná část intelektuální i hospodářské elity byla donucena opustit zemi a „šikovní“ a bezskrupulózní se rychle dobírali k pohádkovým majetkům. Mocenský nátlak, státní edikty, násilné dragonády, výslechy před úřednickými komisemi, vášnivé i diplomaticky kličkující spory mezi arcibiskupem a jezuitským řádem, to vše s sebou neslo strašlivou tíži. Nebylo však jen to.

Rekatolizací můžeme nazvat i mravenčí kulturní práci nesčetných katolických duchovních v mravně čistém a upřímném zápasu o duše bližních. A příslušníci Tovaryšstva Ježíšova (latinsky Societas Jesu) mezi nimi patřili k těm nejobětavějším. Právě oni chodili po venkově a učili vesničany znát a milovat Boha a jeho svaté, právě oni sloužili nemocným v dobách epidemií, právě oni ze všech sil pomáhali bránit obléhaná česká a moravská města, právě oni zakládali školy a koleje, v nichž učili ve své době velmi progresivními metodami, právě oni organizovali působivá divadelní představení, právě oni rozvíjeli vědu a mj. upozorňovali i na potřebnost národních jazyků, právě oni si v krajině českých zemí všímali míst, která v sobě tajila duchovní i pastorační potenciál.

Svatohorskou kapli, v níž byla chována socha Madony, jejíž původ byl legendárně spojován s Arnoštem z Pardubic, prvním pražským arcibiskupem v (i tehdy obdivovaných) časech císaře Karla IV., jezuité převzali po jistých sporech s převážně arcibiskupsky orientovanými obyvateli Příbrami, 25. srpna 1647. Pole tehdy již dlouho sužovalo sucho a jezuitský kronikář zaznamenal, že impulzem k narovnání vztahů byl i podiv, který následoval po nenadálém dešti, který půdu svlažil krátce poté, co jezuité převzali klíče od svatyně. Celkově však tehdy panovala nejistota a strach. Bylo tomu jen dva roky, co Švédové po bitvě u Jankova obsadili téměř celou zemi a plány jim dočasně zhatila až obrana Brna, při níž se vyznamenali právě jezuité a po českých zemích šla od úst k ústům zvěst, že za tímto nečekaným úspěchem v téměř beznadějné situaci nestál nikdo jiný než sama Matka Boží.

Svatá hora začala pod jezuitskou správou přitahovat procesí i individuální poutníky z blízkého i vzdáleného okolí, Otcové Tovaryšstva její slávu rozhlašovali jak ve vyšších společenských vrstvách, tak v zapadlých vískách – až se poznenáhlu proměnila v nejvyhledávanější poutní centrum barokních Čech.

mg

Hvězdicové putování po Via Nově

[21. 7. 2013]

Bavorský tým Via Nova Vás zve v neděli 21. července 2013 za labyrintem setkání

Celá zpráva…

Odpočinek pro poutníky

[11. 7. 2013]

Na kameni z bavorské žuly k posezení (i poležení)…

Celá zpráva…

Archiv aktualit

Archiv toho, co se dělo, najdete na samostatné stránce.

Partnerský projekt
Pilgerweg VIA NOVA

Copyright © 2010 RRA Šumava a Karel Viták (www.dva.cz). Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike Informace z těchto stránek podléhají licenci Creative Commons BY-NC-SA.